Sjørøye som har vært 3 måneder i ferskvann etter et 4 ukers opphold i sjøvann. Fisken til venstre er en umoden fisk, mens fisken til høyre er en kjønnsmoden hannfisk. // Foto: Per Gunnar Fjelldal / HI

Norsk lakseoppdrett kan være en større trussel mot sjørøye enn det man har trodd

Forskere er overrasket over hvor stor effekt lakselus har på arten.

At høy konsentrasjon av lus på laks og sjøørret har negative effekter er kjent. Nå har forskere ved Havforskningsinstituttet funnet ut at også sjørøya reagerer svært dårlig på parasitten.

Smolten sluttet å vokse

Per Gunnar Fjelldal har forsket på sjørøye. // Foto: Havforskningsinstituttet

Havforsker Per Gunnar Fjelldal har sammen med kollegaer undersøkt nærmere hva som konkret skjer med sjørøya når den blir utsatt for lakselus. På forskningsstasjonen på Matre har de avlet fram smolt og overført disse til sjøvann i kar.

– Her smitta vi halvparten av fisken med små lakselus, mens resten av fisken utgjorde en kontrollgruppe, forteller Per Gunnar Fjelldal i en artikkel på Havforskningsinstituttets hjemmesider.

Forskerne undersøkte fisken over en periode på fire uker. De registrerte dermed effekten av lakselus både i forhold til overlevelse, vekst og saltbalansen til fisken.

– Det overrasket oss å se hvor stor effekt lakselus hadde på arten. Den sluttet nesten helt å vokse da den ble infisert med lus under forsøket vårt, sier Fjelldal.

Mer oppdrett kan få konsekvenser for viktig beiteperiode

Sjørøya er i utgangspunktet er en ettertrakta matfisk, og det er lange tradisjonar for fiske etter arten i Nord-Norge. Likevel går den ofte litt under radaren til sportsfiskere som ikke har vokst opp med dette fisket.

– I sør lever jo røya hovedsaklig hele livet i ferskvann, mens den i nord også vandrer ut i sjøen på beitevandring om sommaren. Røye som vandrer ut i sjøen er altså sjørøye, sier Fjelldal.

Det er akkurat denne beitevandringen som er svært viktig for sjørøya. Når den da oppholder seg rundt én måned i sjøvann, kan den doble vekten sin.

– Vektøkningen er viktig for at den skal kunne overleve vinteren, og ikke minst for å fullføre kjønnsmodning for gyting om høsten, forteller Fjelldal.

Vet fremdeles for lite

Forskerne hentyder at denne vekstspurten i sjøvann kan se ut til å utgjøre en veldig sensitiv periode når det gjelder infeksjon av lakselus. Likevel påpeker de at det trengs mer kunnskap. Blant annet om hvorvidt tidspunktet for når fisken blir smittet er av betydning.

Det Havforskningsinstituttet derimot vet er at det de siste årene har blitt stadig mer oppdrett i nordlige deler av Norge, og at mengden lakselus på vill laksefisk også øker i denne regionen.

Du kan lese hele forskningsrapporten her.