Avviser all kritikk i eksplosiv pressemelding

Fiskeren på bildet er lykkelig uvitende om bråket i Oslomarka og har ingenting med saken å gjøre. // Foto: Joakim Andreassen

På tross av smell i tingretten og millionforlik med oppreisning, mener OFA at skylda ligger hos den daglige lederen og de som ansatte ham.

I forrige uke ble det kjent at Oslomarkas Fiskeadministrasjon hadde inngått et millionforlik med sin tidligere daglige leder. I tillegg til etterlønn betalte OFA den tidligere ansatte etterlønn, advokatutgifter og 150.000 kroner i oppreisning. Forliket kom i kjølvannet av en kjennelse fra Oslo tingrett som avslo en begjæring fra OFA om at den oppsagte daglige lederen skulle gå før et endelig rettsoppgjør. 

I dag slapp OFA en omfattende pressemelding der de hevder at kritikken som har kommet i kjølvannet av saken, bygger på en serie uriktige opplysninger. Pressemeldingen går gjennom hendelsene som endte opp med oppsigelsen og tegner et bilde av en bitter personalkonflikt mellom den tidligere daglige lederen og to OFA-ansatte. Pressemeldingen går i detalj på enkelthendelser og spesielt rettes det anklager mot den tidligere daglige lederens håndtering av to episoder.

Avviser enhver kritikk

Lederen i Oslo Sportsfiskere (organisasjon med tette bånd til OFA), Geir Granli, avviser i pressemeldingen enhver kritikk og mener personalkonflikten utelukkende kan tilskrives det foregående styret. Han beskriver jobben de gjorde som «elendig» og mener den tidligere daglige lederen aldri skulle ha vært ansatt.

Det er tidligere kjent at både Oslo kommune og Løvenskiold, de to grunneierne i området OFA forvalter, var pådrivere for ansettelsen og motstandere av oppsigelsen. Begge grunneierne er representert i styret, men var ikke til stede på styremøtet som besluttet oppsigelsen.

Kamp for posisjoner og anseelse

I pressemeldingen går OFA også i rette med utspillene fra Solemskogen JFF. To navngitte personer i lokalforeningen, begge en del av styret som i sin tid ansatte den daglige lederen, anklages for å drive en kampanje mot OFA for å sikre seg posisjoner og anseelse.

OFA retter også anklager mot media. Styreleder skriver at lokalpresse og «ulike blogger» bare har presentert bruddstykker av konflikten. Geir Granli fra Oslo Sportsfiskere siteres også på at media klipper og limer for «å få det vinklet slik en selv vil».

Avslutningsvis understreker OFA at forliket ble betalt av organisasjonens egenkapital og ikke vil påvirke hverken fiskekort-priser, planlagte aktiviteter eller driften av settefiskanlegget i Sørkedalen. Pressemeldingen kommenterer ikke erstatningsbeløpet i forliket.

Oslo kommune stiller seg ikke bak pressemeldingen

På spørsmål fra Oppstrøms om Oslo kommune stiller seg bak pressemeldingen, svarer kommunikasjonsdirektør i Bymiljøetaten, Richard Kongsteien, resolutt nei.

– Våre styrerepresentanter var ikke klar over innholdet i pressemeldingen og hadde heller ikke anledning til å kommentere den. Dette stiller vi oss absolutt ikke bak, presiserer Kongsteien.

I februar kom det fram at kommunen har satt avtalen med OFA på vent i kjølvannet av oppsigelsen. Dengang sa Kongsteien til Avisa Oslo at oppsigelsen skjedde mot kommunens og Løvenskiolds stemme, og at kommunen hadde bestemt seg for å ta en gjennomgang av hele avtalen med OFA. Det er uvisst hvorvidt dagens pressemelding anstrenger forholdet mellom OFA og grunneiere ytterligere.

Det er ennå ikke kjent når kommunen vil ta en avgjørelse rundt avtalen med OFA, men Kongsteien forsikrer Oppstrøms om at saken uansett ikke vil påvirke fisket i Oslomarka.

Etter at denne saken ble publisert slapp Bymiljøetaten i Oslo følgende uttalelse:

“Grunneierne i Oslomarka, Oslo kommune og Løvenskiold, tar avstand fra uttalelsene og påstandene fra Bjørn Torp og Freddy Wingeng i OFAs pressemelding 4. mars. Innholdet var ikke gjort kjent for grunneiernes styrerepresentanter på forhånd. De fikk tilsendt pressemeldingen på e-post 20 minutter før den ble publisert, uten at det ble gitt anledning til å komme med kommentarer på form, innhold eller berettigelse. Vi ser alvorlig på dette og anser dette som en uakseptabel fremgangsmåte.”

Kjennelsen fra tingretten lite relevant

Mye av dagens pressemelding handler om den daglige lederens håndtering av to enkeltepisoder. Anklagene ble omtalt i kjennelsen fra Oslo Tingrett, men retten skrev at sakene ikke kunne tillegges særlig vekt uten videre bevisførsel.

På spørsmål om de har noen kommentar til at tingretten allerede har avvist anklagene i pressemeldingen, svarer OFAs styreleder, Freddy Wingeng, at tingrettens kjennelse er lite relevant fordi den omhandlet hvorvidt den daglige lederen skulle stå i stillingen mens saken pågikk.

– Det som er viktig å få med seg i denne saken er at OFAs demokrati har fungert. Når foreningene, som er OFAs medlemmer ikke lenger hadde tillit til et sittende styre og uttrykker mistillit, gir dette seg utslag under valget på årsmøtet. Nye styrerepresentanter ble valgt inn med 33 mot 14 stemmer av medlemsforeningenes delegater. Foreningene var ikke fornøyd med det sittende styrets innsats for å løse personalkonfliktene.

Wingeng forteller videre at nytt styre straks gikk i gang med å se på alle mulige løsninger på den fastlåste situasjonen og utarbeidet en plan for dette kort tid etter. Planen ble enstemmig vedtatt i styret. Han hevder de fikk en av de daglige lederens påstander tilbakevist skriftlig, noe som resulterte i mistillit i styret.

– Hvis flertallet av medlemsforeningene ikke er tilfreds med sittende styrets resultater og avgjørelser i denne saken, regner jeg med at de gir beskjed igjen.

Wingeng avslutter med å si at OFA nå ønsker nå å ha fokus på kultiveringsaktiviteter fremover, og de gjerne tar en prat om hvordan de kan skape best mulig fiske i marka for alle brukergrupper.

– Det kan jo som kjent være mange veier som fører frem til målet, og vi i styret er villige til å lytte til alle som brenner for dette.

nb_NO