ulovlige garn laksefiske
Foto: Statens naturoppsyn

Stor økning i ulovlig laksefiske skaper bekymring

Miljødirektoratet slår alarm om det som er en negativ trend.

Totalt har Statens naturoppsyn (SNO) i år inndratt 215 ulovlige garn og andre redskaper, noe som er betraktelig høyere enn fjorårets tall på 138.

I tillegg har SNO meldt 47 personer for brudd på lakse- og innlandsfiskelova i 2023. Til sammenlikning var det 30 i fjor.

Mer alvorlige lovbrudd

– Ulovlig garnfiske utgjør en alvorlig trussel mot laksebestanden, ettersom garnfiske kan fange store mengder laks. Noen elver og vassdrag er stengt for fiske på grunn av den sårbare laksebestanden. Hvis disse bestandene ulovlig blir fisket i sjøen eller elven, kan laksestammen i vassdraget i verste fall bli utryddet, sier direktør i Statens naturoppsyn, Morten Kjørstad, i denne saken.

Han peker på at lovbruddene er mer alvorlige i år.

– Dette fremgår tydelig av antallet politimeldinger. Miljødirektoratet bruker alltid den mildeste formen for sanksjon, som for eksempel straffegebyr, når det er mulig, sier Kjørstad.

I år har flere av lovbruddene derimot vært så alvorlige at SNO har valgt politianmelding.

To fylker utpreger seg

I enkelte vassdrag i Vestland og Nordland som er under rehabilitering i etterkant av at laksen offisielt havnet på rødlista i 2021, er situasjonen spesielt kritisk. Lokasjoner som dermed er ekstra sårbare for denne typen miljøkriminalitet.

– I et avgrenset område i Vestland foregår det spesielt mye ulovlig fiske. Vi har hatt ekstra tilsyn her i år, noe som har resultert i flere meldinger enn tidligere år. SNO vil fortsette å ha økt fokus på tilsyn i Vestland også neste år. Vi vil også rette større oppmerksomhet mot andre områder som vi opplever som problematiske, sier Kjørstad.

Å sette en stopper for ulovlig laksefiske er målet.

Positiv effekt på negativ situasjon

Selv om tallene på mange måter gir et nedslående bilde, ser man likevel at tiltakene har en effekt. Og i år har Statens naturoppsyn satt inn ekstra ressurser i områder med sårbare laksebestander.

– Den nye strategien med økt oppsyn i problemområder har ført til flere anmeldelser med identifiserte gjerningspersoner. Flere er tatt på fersk gjerning, og forhåpentligvis vil dette bidra til å redusere det ulovlige fisket, sier Kjørstad.

Han minner om at dette utgjør en form for miljøkriminalitet.

Les hele saken på miljodirektoratet.no.