Foto: Bengt Finstad / NINA

Enda mer lus i 2015

Det var en generell økning i lakselus på vill laksefisk i 2015 sammenliknet med 2014. Det melder Havforskningsinstituttet.

Trolig har vill utvandrende laksesmolt fra både Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Nordland blitt negativt påvirket av lakselus i 2015. Havforskningsinstituttet påpeker at fisk i noen områder hadde så høyt lakseluspåslag at dette kan ha hatt en bestandsreduserende påvirkning.

Sjøørreten spesielt utsatt
Siden sjøørret oppholder seg langs kysten og i fjordene hele året, gjør dette arten ekstra utsatt for lakselus i lange perioder. I noen områder hadde sjøørreten mye lus allerede på vårparten, og utover sommerhalvåret økte smittepresset langs hele kysten.

– Ved flere av overvåkingslokalitetene hadde sjøørreten så høye lusetall at dette kan ha hatt en effekt på bestander, skriver kommunikasjonsrådgiver Beate Hoddevik Sunnset i en sak på Havforskningsinstituttets hjemmesider.

I fjorder uten oppdrett, som Porsangerfjorden i Finnmark og Sandnesfjord i Aust-Agder, samt andre lokaliteter i områder med lite oppdrettsaktivitet var imidlertid lusenivåene på sjøørret lave gjennom hele sesongen.

Hevder halvering i laksebestanden
Lakselus får nå en stor del av skylden for at den norske villaksbestanden i dag er 55 prosent lavere enn på 80-tallet. Vegard Heggem i Norske Lakseelver er fortvilet over at endringene lar vente på seg, og etterlyser fortgang.

– Vi trenger en teknologiutvikling, slik at vi får en produksjon av oppdrettslaks som ikke skader villaksen, sier Heggem til VG.

Januar har ellers vært preget av flere saker som setter søkelyset på en næring ute av kontroll, og flere har slått alarm. To professorer i fiskehelse gikk for få dager siden ut med anmodning til politikerne om å stanse opp.

– Jeg vil meget sterkt oppfordre politikerne til ansvarlighet og se at det bærer feil av sted. De må stoppe opp og sørge for bærekraft, sier Trygve Poppe, professor i fiskesykdommer på Veterinærhøgskolen til VG.

Krav om strengere regulering?
Fiskeridirektoratet sendte nylig inn forslag til Nærings- og fiskeridepartementet om tiltak for å motvirke negative miljøeffekter knytter til behandling mot lakselus.

– Fiskeridirektoratet har levert et forslag med konkrete tiltak som vi mener vil redusere negative miljøeffekter av behandling mot lakselus. I tillegg vil Mattilsynets legemiddelkampanje bidra, sier fiskeridirektør Liv Holmefjord.

Responsen til forslaget blir møtt med generell skepsis blant villaksforkjempere, som synes det er vanskelig å ikke tolke direktoratets krav som noe annet enn spill for galleriet.

Lakselus på vill laksefisk overvåkes gjennom et nasjonalt overvåkingsprogram som blir ledet av Havforskningsinstituttet på oppdrag fra Mattilsynet i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning og UNI Research Miljø. Resultatene rapporteres til Mattilsynet i form av fremdriftsrapporter og årsrapporter.