Hogst er en av de viktigste driverne bak naturtapet. // Foto: Shutterstock

Omfattende forskningsrapport åpner for radikalt naturvern

«Dagens naturødeleggelser er farlige og mangler sidestykke i historien. Utryddelsen av arter akselererer.»

Det er dramatiske ord som brukes i sammendraget av tilstandsrapporten for naturen på jorda, som ble sluppet i dag. Rapporten er utarbeidet av Det internasjonale naturpanelet, IPBES, et uavhengig mellomstatlig organ som sammenstiller og presenterer den globale vitenskapelige ekspertisen på naturmangfold. Naturpanelet ble etablert i 2012 etter modell av FNs klimapanel, der verdens beste forskere oppsummerer tilgjengelig kunnskap om klodens største miljøutfordringer.

Rapporten er den mest omfattende om naturens tilstand noensinne. Den er utarbeidet av 400 av verdens ledende eksperter og har et globalt omfang. Rapporten skal danne grunnlaget for en politikk og samfunnsutvikling som ivaretar både klima og miljøhensyn.

Dramatiske funn

Blant rapportens nøkkelfunn er:

 • 75 prosent av landjorda er vesentlig endret, 66 prosent av havene er utsatt for stadig sterkere trykk og over 85 prosent av verdens våtmarker er borte.
 • Mer enn én tredjedel av landjorda og nesten tre fjerdedeler av ferskvann er bundet opp til landbruk og husdyrhold.
 • Arter dør ut mellom 10 og 100 ganger raskere enn de har gjort noensinne de siste 10 millioner årene.
 • Det anslås at 8 millioner arter lever på jorda i dag og at 1 million av dem er utrydningsturet.
 • Årlig utvinner vi omtrent 60 milliarder tonn av jordas ressurser. Det er nesten dobbelt så mye som i 1980
 • Tungmetaller, giftig avfall og gjødsel fra landbruk renner ut i naturen og havet og har skapt mer enn 400 døde soner i sjøen langs verdens kystområder, der mangel på oksygen gjør det umulig å leve.
Naturpanelets leder, Sir Robert Watson

Driverne

Rapporten har identifisert de fem største driverne bak utviklingen. I synkende rekkefølge etter alvorlighetsgrad er de:

 1. Arealbruk på land og vann
 2. Direkte utnyttelse av organismer (høsting, hugst, jakt, overfiske)
 3. Klimaendringer
 4. Forurensing
 5. Fremmede dyrearter.

Flere av tallene og årsakene er gammelt nytt, men noe av det kanskje mest oppsiktsvekkende ved rapporten er at den også identifiserer bakenforliggende årsaker.

Til BBC sier naturpanelets leder, Robert Watson:

Vi tar opp noen av driverne bak endringene, som økonomisk vekst og befolkningsvekst, fordi jo mer mennesker som finnes og jo rikere de er, jo mer konsumerer de og jo mer press legger de på naturen. Noen vil kanskje innvende at temaet befolkningsvekst er politisk betent, men vi skyr ikke unna.

I løpet av de siste 50 årene har verdenspopulasjonen doblet seg, den globale økonomien er firedoblet og global handel er tidoblet, noe som har drevet opp behovet for energi og materielle ressurser.

Hvordan er egentlig fremtiden til lirypa? // Foto: Joakim Andreassen

Radikalt naturvern blir mainstream

Rapporten holder fram at utviklingen vil fortsette fram til 2050 med mindre verdenssamfunnet gjennomgår en radikal transformasjon. En slik transformasjon innebærer ifølge IPBES, en omdefinering av livskvalitet som ikke innebærer økt materielt forbruk, og at både forbruk og produksjon av avfall må senkes dramatisk. Rapporten tar videre til orde for at et nøkkelelement i veien framover må være å bygge en bærekraftig global økonomi som ikke er basert på paradigmet om økonomisk vekst.

Konklusjonene utgjør et grunnleggende brudd med både den politiske mainstreamen og ledende miljøorganisasjoner, samtidig som det er en validering av idéer som tidligere bare har vært vanlig i mer radikale naturvernsgrupper.