Foto: Joakim Andreassen

FN-panel tegner dystert bilde for imitasjonsfluefiskeren

Den 6. mai slipper IPBES en 1800 siders rapport om tilstanden til klodens biologiske mangfold. Den serverer triste nyheter, blant annet for de som bryr seg om insekter.

Ifølge nyhetsbyrået AFP, som har fått tilgang til et utkast av rapporten, er det svært dårlige utsikter for mange arter:

  • Mellom en halv og én million arter står i fare for å dø ut. Mange allerede innen tiår. En fjerdedel av alle registrerte arter er utrydningstruet.
  • Biomassen av ville pattedyr er redusert med 82 prosent.
  • Menneskers og husdyr står for mer enn 95 prosent av den totale biomassen av pattedyr.
  • Insektspopulasjoner stuper og truer næringskjeder.
  • Tapene i biologisk mangfold akselererer, men skjer allerede i snitt raskere enn de har gjort de siste 10 millioner årene.

Rapporten fra IPBES viser videre at den klart største trusselen mot livet på kloden er arealendringer og habitatstap. 75 prosent av jordas landområder, 40 prosent av marine habitater og 50 prosent av ferskvannsøkosystemer er allerede kritisk endret.

Tallene er så alvorlige at Robert Watson, naturpanelets leder, mener at tap av natur nå er en like stor risiko som klimaendringer:

“Vi er nødt til å anerkjenne at klimaendringer og tap av natur er like viktige, ikke bare for miljøet, men også for utvikling og velstand”, sier Watson.

IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services)  ble opprettet i 2012 og består av ledende forskere fra over 120 land. Mandatet var å sammenfatte og oppsummere kunnskap om økosystemer og biologisk mangfold over hele verden.

Utryddingstruede klekkinger?

Flere av tallene kommer ikke som noe sjokk. Fluefiskere bet seg kanskje merke i rapporten som ble sluppet i februar og som dokumenterte en katastrofal kollaps i insektspopulasjoner.

For fluefiskere var det ekstra nedslående at rapporten holdt fram fire grupper som spesielt utsatte: Odonata (øyestikkere og libeller), Plecoptera (steinfluer), Trichoptera (vårfluer) og Ephemeroptera (døgnfluer). Aller hardest rammet var vårfluer, der 63% av alle arter ble klassifisert som truet.

Watson understreker til AFP at måten vi produserer både energi og mat på, undergraver verdens økosystemer. Han mener de bakenforliggende årsakene til både biomangfoldkrisen og klimakrisen, er befolkningsvekst og et økende konsum. Gjennomgripende endringer må til for å bøte på skadene, sier han til AFP.