Et lokalvalg for hele verdens naturmangfold

Av: Jostein Henriksen & Joakim Andreassen / Foto: Joakim Andreassen

Oppstrøms mener: Det som skjer i kommunene har betydning for kloden.

På mandag er det kommune- og fylkestingsvalg, og fokuset ligger ofte på lokale saker. Hvis man synes eiendomsskatten i kommunen er høy, så stemmer man kanskje på et parti som vil gjøre den lavere. Gjør bompenger et merkbart innhugg i privatøkonomien, så stemmer man kanskje på et parti som vil fjerne bommene. Dersom flere barnehageplasser er en fanesak, så stemmer man på et parti som lover å levere barnehageplasser. Osv. Listen er lang, og i praksis innebærer dette at mange velger andre partier enn de man ville ha valgt ved et stortingsvalg. Lokalvalg legger imidlertid også føringer nasjonalt. Både opinion og rikspolitikk vil kunne påvirkes av signalene velgere sender på mandag.

Oppstrøms har ingen partipolitisk tilhørighet. Som fluefiskere har vi allikevel en rekke fanesaker både under og over vann: Oppdrettsnæring vs. villaks, manglende innlandsfiskeforvaltning, tap av naturmangfold, vindkraft i urørt natur, småkraftverk i hundrevis av småvassdrag, gruvedumping i fjorder, privatisering av utmark og felling av marginale rovdyrstammer.

Som naturinteresserte mennesker, er det rett og slett vanskelig å se verdien av partier som ikke ønsker økt fokus på naturmangfold og klima. I et av verdens aller rikeste land burde vi ikke måtte akseptere at klimautslipp øker og at habitater går tapt. Vi burde ikke måtte akseptere at urørt natur bygges ut.

Dagens regjering fører en politikk som både er natur- og klimafiendtlig. I 2016 åpnet de for konsesjonsbehandling for vannkraftverk i vernede vassdrag. I den samme stortingsmeldingen fjernet de samtidig mye av miljømyndighetenes påvirkning når vannkraftverk skal bygges ut. De har flyttet beslutningsmyndighet i arealsaker fra Klima- og miljødepartementet til utbyggingsivrige lokalpolitikere. De har eksplisitt bedt kommuner om ikke å ta miljøhensyn i de samme sakene. På tross av advarsler fra Miljødirektoratet, satte de i fjor rekord i antall utvinningstillatelser på norsk sokkel. De har uttalte ambisjoner om å femdoble oppdrettsnæringa, på tross av en stadig større stabel med dokumentasjon på de enorme skadevirkningene næringa har hatt på villaksstammer og på livet langs kysten. De har åpnet for dumping av gruveslam i nasjonale laksefjorder, stikk i strid med råd fra ledende fagmiljøer.

Vi kunne ha fortsatt.

I den grad den sittende regjeringen har en miljøpolitikk, er den preget av en vekstideologi som innebærer en storstilt utbygging av den naturen vi har igjen. For å forsyne en voksende økonomi med stadig mer grønn energi, legges vassdrag i rør. Turbinparker bygges i villmark. Gruver graves for å forsyne det grønne skiftet med kobber. Alt sammen på tross av en gryende vitenskapelig konsensus som sier at «grønn vekst» er en utopi.

Mange av oss er engasjerte i lokalsamfunn og vil bruke valget på mandag til å påvirke saker i kommunen eller fylket vi bor i. Det er prisverdig. Skulle du allikevel befinne deg i en posisjon der du har råd til å tenke større, synes vi det er god grunn til å gjøre nettopp det. Vi burde signalisere at vi ønsker en kursendring.

Det vil ikke bare kunne tjene fluefiskere som bryr seg om frittflytende elver og ville fiskebestander, men også kommende generasjoner som forhåpentligvis skal få oppleve den naturen vi har hatt gleden av å få oppleve.

Abonnement

Kjøp abonnement på Oppstrøms

Gaveabonnement

Gi gavekort på Oppstrøms

Nyhetsbrev

Få sporadisk vaking i innboksen!