Sokna renner inn i Gaula, som er en av elvene med positiv trend. // Foto: Joakim Andreassen

Bekrefter negativ genetisk trend i flere trøndelagsvassdrag

Fersk rapport gir grunn til bekymring i hele landet. Det som tidligere kun har vært små indikasjoner på genetisk innblanding fra rømt oppdrettslaks hos villaks, stadfestes blant annet i Namsen.

Rømt oppdrettslaks har ført til store genetiske endringer i en fjerdedel av våre nasjonale laksevassdrag. Dette fremkommer i rapporten i kjølvannet av et samarbeidsprosjekt mellom NINA og Havforskningsinstituttet. Funnene er gjort ved å kategorisere 239 ville laksebestander med hensyn til genetisk innkrysning av rømt oppdrettslaks i villaks.

Det er gjort genetisk analyse av mer enn 50 000 laks som er fanget i elvene, da etter at rømt oppdrettslaks er luket ut ved skjellanalyser.

Stor påvirkning i en fjerdedel av elvene

FAKTA
Ville laksebestander som påvirkes genetisk av rømt oppdrettslaks er mindre produktive enn en upåvirket bestand, og produserer da færre utvandrende smolt, samt har høyere dødelighet i havet. Genetisk påvirket villaks viser også endringer i veksthastighet, alder ved utvandring og kjønnsmodning, og vandringsmønster. Alt dette er endringer som antas å svekke laksens tilpasninger til naturmiljøet. Forskere har i en årrekke holdt fram genetisk forurensing fra oppdrettslaks som en av de aller største truslene mot norske villaksstammer.

Kilde: NINA/HI.

Det er totalt 53 laksevassdrag som er gitt spesiell beskyttelse mot menneskelige inngrep i Norge (nasjonale laksevassdrag). Samtlige av disse er nå klassifisert, og av disse er det registrert stor genetisk innblanding av rømt oppdrettslaks i en fjerdedel. I ytterligere en femtedel er det påvist moderate genetiske endringer, skriver NINA i deres sak om rapporten på sine hjemmesider.

Lakseelvenes dronning inkludert

Det er 26 nasjonale laksevassdrag som har endret kategorisering fra 2015 til 2020, og 14 vassdrag ble gitt en dårligere kategori. Blant de som er nå har gått fra gul (tilstand moderat) til oransje (tilstand dårlig), finner vi Namsen i Trøndelag.

Orkla og Stjørdalselva har gått fra grønn (tilstand svært god eller god) til gul (tilstand moderat) tilstandskategori, mens Gaula har beveget seg i positiv retning.

Oppsiktsvekkende tall i hele landet

Selv om det finnes elver der det er innslag av en positiv trend, er det urovekkende å se en høyere prosentandel vassdrag i 2020 som befinner seg i oransje og røde tilstandskategorier.

Tallene for de 53 nasjonale laksevassdragene fordeler seg slik:

  • Grønn (tilstand svært god til god): Ingen genetiske endringer observert – 15 bestander (28,3 %)
  • Gul (tilstand moderat): Svake genetiske endringer indikert – 15 bestander (28,3 %)
  • Oransje (tilstand dårlig): Moderate genetiske endringer er påvist – 10 bestander (19 %)
  • Rød (tilstand svært dårlig): Store genetiske endringer er påvist – 13 bestander (24,5 %).

I alle de 239 kategoriserte laksebestandene er status som følger:

  • Grønn: 80 bestander (33,5 %)
  • Gul : 69 bestander (29 %)
  • Oransje:– 22 bestander (9 %)
  • Rød:– 68 bestander (28,5 %)

Hele rapporten kan leses her.

nb_NO