Foto: Joakim Andreassen

Nedgang for småvilt

I en fersk rapport levert av Norsk institutt for naturforskning kommer det fram at det står dårlig til med blant annet bestander av rype, hare og ærfugl.

Rapporten «Statusoversikt for jaktbart småvilt» som er levert av Norsk institutt for naturforskning (NINA) viser at det gjennom de seinere år har vært en negativ utvikling i en del småviltbestander.Rapporten presenterer status for 16 pattedyr og 37 fugler, og vil vil utgjøre et viktig grunnlag når man skal revidere de sentrale jakttidsbestemmelsene for 2017-2022. Det melder Miljødirektoratet.

Stor nedgang for rype
NINA har gått gjennom et bredt kunnskapsgrunnlag for å vurdere bestandene. Der har man blant annet sett på fangsttall, takseringer, Naturindeks for Norge, og ny rødliste for arter som kom i fjor høst. Det er registrert nedgang i tallrikheten av mange av de jaktbare småviltartene.

For rype er det registrert en bestandsnedgang på mer enn 30 prosent over de siste 10 år.

– Ifølge rapporten har de fleste lokale rettighetshaverne gjort nødvendige innskrenkninger – både i form av jakttid og i form av kvotebegrensninger i uttaket – for å skjerme rypebestandene. Direktoratet skal likevel se på om det kan være grunnlag for å endre rammene for rypejakta når vi om litt vil sende ut nye jakttidsbestemmelser på høring, sier direktør i Miljødirektoratet, Ellen Hambro til miljødirektoratet.no.

Det samme gjelder også for både hare og ærfugl.

Nye jakttidsbestemmelser fra 2017
Forskrift om jakt- og fangsttider angir hvilke arter det kan jaktes på i Norge og i hvilke tidsrom det er anledning til å gjennomføre jakt på de enkelte artene. Innenfor disse rammene reguleres jakten av lokale rettighetshavere.

Da en ny liste ble lansert i fjor høst havnet flere av de jaktbare småviltartene på Artsdatabankens rødliste over arter som kan ha en risiko for å dø ut i Norge.

– Det er ingen automatikk i at rødlistede arter blir fredet. Imidlertid vil rødlisting av en art gjøre det nødvendig å se på om fredning eller endringer i jaktbestemmelsene kan hindre uheldig påvirkning fra beskatning eller sikre sårbare bestander, sier Hambro.

Miljødirektoratet jobber for tiden med forslag til nye jakttidsbestemmelser som vil bli gjeldende fra 1. april 2017. De tar sikte på å sende forslaget ut på høring i løpet av våren.

Les hele rapporten her.